Etikos kodeksas

Kaip mes dirbame

„Tikkurila“ etikos kodekse išdėstyti pagrindiniai mūsų darbo reikalavimai: požiūris į profesionalius verslo santykius, interesų konfliktus, bendrovės turto apsaugą, sąžiningą konkurenciją, žmogaus teises ir lygybę, sveikatą, saugumą ir aplinkosaugą bei pasitikėjimą ir privatumą.

Kodeksas susijęs su įstatymais ir moralės normomis. Tikimės, kad kiekvienas „Tikkurila“ darbuotojas ir bendrovės atstovas bei verslo partneris laikysis „Tikkurila“ etikos kodekso reikalavimais.

 • Mes veikiame pagal teisės aktus ir laikomės aukštų etikos vertybių bei tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių ir darbo praktikos standartų visose šalyse, kuriose vykdome veiklą. Be to, taip pat turime savo vidaus taisykles, kurių laikomės.
 • Atlikdami operacijas tiek kasdieniuose darbuose, tiek ilgalaikėje verslo plėtroje, skatiname darnią plėtrą ir atsižvelgiame į aplinkos apsaugos, ekonomikos ir socialinius aspektus.
 • Savo vertybėmis vadovaujamės kiekvieną dieną: esame patikimi, novatoriški ir profesionalūs.


PROFESIONALŪS VERSLO SANTYKIAI

Norime, kad mūsų bendrovė būtų vertinama kaip profesionali verslo partnerė, todėl bendradarbiaujame tik su patikimais tiekėjais ir kitais partneriais. Pirmenybę teikiame ilgalaikiams santykiams, o visas svarbias sutartis įforminame raštu.

 • „Tikkurila“ netoleruoja jokios formos kyšininkavimo, korupcijos ar panašaus nekorektiško elgesio.
 • „Tikkurila“ ir jos darbuotojai bei tarpininkai niekada nesiūlo, neprašo ir neima kyšio jokia forma.
 • Mūsų darbuotojai negali priimti arba siūlyti jokios materialios naudos arba pramogų, išskyrus įprastas verslo dovanas ir vaišingumą.
 • „Tikkurila“ verslo partneriai laikosi įstatymų ir reglamentų, reglamentuojančių kovą su kyšininkavimu. Jiems negalima „Tikkurila“ darbuotojams arba atstovams nei siūlyti, nei priimti jokios formos kyšio iš trečiųjų šalių.


INTERESŲ KONFLIKTAS

Vengiame situacijų, kuriose mūsų darbuotojų privatūs interesai kertasi su „Tikkurila“ interesais. 

 • Darbuotojai niekuomet negali siekti asmeninės naudos naudodamiesi savo padėtimi arba „Tikkurila“ nuosavybe ar informacija. Tai taip pat taikytina ir darbuotojų šeimoms bei draugams ir bet kuriai kitai bendrovei, kurios dalininkas yra darbuotojas.


SĄŽININGA KONKURENCIJA

„Tikkurila“ bendrovė sąžiningai konkuruoja laikydamasi galiojančių konkurencijos įstatymų visose rinkose. 

 • „Tikkurila“ susilaiko nuo dalyvavimo arba veiksmų, susijusių su neteisėtais informacijos mainais, neteisėta veikla arba susitarimais tarp konkurentų, pavyzdžiui, dėl fiksuotų kainų, teritorijų pasidalijimo ar klientų pasiskirstymo.
 • „Tikkurila“ renka informaciją apie konkurentus tik sąžiningai ir teisėtai naudodamasi viešai pasiekiamais šaltiniais.
 • Visi „Tikkurila“ verslo partneriai laikosi galiojančių įstatymų, reglamentuojančių kovą su monopoliais, ir minėtų principų.


ŽMOGAUS TEISĖS IR LYGYBĖ

Mūsų sėkmingos veiklos receptas – įkvėpti ir motyvuoti darbuotojai. Norime prisidėti prie jų gerovės puoselėjimo. Įdarbindami žmones ir darbo metu, laikomės lygių galimybių principo ir su visais elgiamės vienodai, nepriklausomai nuo lyties, etninės ir tautinės kilmės, amžiaus, religijos, politinių pažiūrų ar socialinio statuso.

 • „Tikkurila“ gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir jų laikosi.
 • „Tikkurila“ nepraktikuoja prievartinio ir vaikų darbo.
 • Darbo aplinkoje griežtai draudžiamas bet koks priekabiavimas.
 • „Tikkurila“ gerbia kiekvieno darbuotojo teisę prisijungti prie profesinių sąjungų ir kitų asociacijų. 
 • „Tikkurila“ savo verslo partnerių reikalauja laikytis žmogaus teisių ir lygybės principų.


SVEIKATA, SAUGUMAS IR APLINKOS APSAUGA

Savo klientams siūlome aukštos kokybės, saugius ir tvarius sprendimus. Darbo saugos ir sveikatos klausimai yra mūsų darbuotojų gerovės pamatas. Taip pat rūpinamės savo klientų sveikata ir saugumu bei aplinkos apsauga. Nuolat siekiame, kad sumažintume savo operacijų ir produktų poveikį aplinkai; ypač didelį dėmesį skirame žaliavų pasirinkimui ir produktų tarnavimo ciklui.

 • „Tikkurila“ verslo partneriai rūpinasi efektyvių sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos valdymo praktikų įgyvendinimu vykdydami savo veiklą.


BENDROVĖS TURTAS

Visi darbuotojai rūpinasi tinkama „Tikkurila“ vertybių, įskaitant fizinę nuosavybę, finansinį turtą, intelektinę nuosavybę ir bet kokią konfidencialią informaciją, apsauga.

 • Bendrovės turtas negali būti naudojamas asmeniniams tikslams arba siekiant paremti su „Tikkurila“ nesusijusį verslą arba veiklą arba bet kurios partijos politiniais tikslais.


PASITIKĖJIMAS IR PRIVATUMAS

Vidaus informacija apie „Tikkurila“ bendrovę ir jos verslo partnerius turi būti laikoma paslaptyje ir apsaugota nuo neteisėtos prieigos. „Tikkurila“ bendrovė renka ir saugo darbuotojų asmeninę informaciją tik personalo administracijos reikmėms ir darbuotojų tobulinimo sumetimais. Prieiga prie vidaus informacijos ir asmeninių duomenų yra apribota.

 • Darbuotojai negali atskleisti arba naudoti informacijos apie „Tikkurila“ bendrovę ir jos partnerius siekdami asmeninės arba bet kurios kitos su „Tikkurila“ nesusijusios šalies naudos.
 • Iš „Tikkurila“ verslo partnerių reikalaujama, kad jie saugotų konfidencialią ir neviešą informaciją, susijusią su „Tikkurila“, jos verslo operacijomis arba klientais.


PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMUS

Jei jūs, kaip „Tikkurila“ darbuotojas, verslo partneris arba klientas, pastebite mūsų etikos kodekso pažeidimo atvejį arba nelegalią verslo praktiką, per „Tikkurila Group“ anoniminio pranešimo sistemą (https://www.bkms-system.net/tikkurila) praneškite apie pažeidimus.

„Tikkurila“ aukščiausio ir vidutinio rango vadovai yra atsakingi už savo padalinių informavimą, stebėjimą ir etikos kodekso laikymąsi. Darbuotojai visuomet gali su savo vadovais aptarti su etikos kodeksu susijusius klausimus. Iškilus klausimams arba problemoms dėl vietos reglamentų laikymosi arba galimiems konfliktams tarp grupės nurodymų ir taikomų arba svarstomų teisės aktų, kreipkitės į teisės skyrių. Griežtai draudžiama kliudyti darbuotojui pranešti apie netinkamą elgesį, susijusį su kodekso pažeidimu.

Atnaujinimas 2015-10Etikos kodeksas

Etikos kodeksas
Etikos_kodeksas

Kompanijos „Tikkurila“ etikos kodekse išdėstyti pagrindiniai mūsų darbo reikalavimai: požiūris į profesionalius verslo santykius, interesų konfliktus, bendrovės turto apsaugą, sąžiningą konkurenciją, žmogaus teises ir lygybę, sveikatą, saugumą ir aplinkosaugą bei pasitikėjimą ir privatumą.

Etikos kodeksas