UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
11.01.2016
 

ClimateCooler Flex Topcoat - energiją taupanti stogo danga

Apibūdinimas
Vandeninė elastinga šilumą atspindinti modifikuota akrilatu stogo danga.
Savybės

Atspindi iki 80 % infraraudonųjų saulės spindulių, priklausomai nuo spalvos. Geriausias saulės spindulių atspindėjimo rezultatas pasiekiamas kartu naudojant gruntą ClimateCooler Flex Primer.


Paskirtis
Stogų padengimui. Rekomenduojama naudoti kartu su gruntu ClimateCooler Flex Primer. Bitumo ir fibrocementinių lakštų stogų padengimui. PASTABA! Tinka plokštiesiems stogams, jei ant jų nesikaupia vanduo.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai stogams Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
6
m2/l
Spalva
Balta, šviesiai pilka, tamsiai ruda, raudonų plytų, juoda ir antracito.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga
4-6 m2/l dengiant du kartus, priklausomai nuo paviršiaus.
Pakuočių dydžiai
20 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. Aukšto slėgio purškimo antgalis 0,019" – 0,021" (nominalus kampas 40°- 50°).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Atsparus lietui ir rasai, praėjus 1–2 valandoms po dengimo. Paviršius džius lėčiau, jeigu santykinis oro drėgnis yra didesnis, o temperatūra mažesnė. Antrasis sluoksnis gali būti dengiamas po 3-4 valandų po pirmojo sluoksnio dengimo.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Galima naudoti ir pramoninėje aplinkoje bei jūrinio klimato sąlygomis.
Sausasis likutis
Apie 39 proc.
Tankis
Apie 1,4 kg/l (ISO 2811).
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Visi dengiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Oro temperatūra dengimo bei džiūvimo metu turi būti ne žemesnė +8 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %. Suplanuokite dažymo darbus taip, kad dažų plėvelė išdžiūtų prieš iškrintant vakaro rasai. Nedažykite, jeigu prognozuojamas lietus.
Paviršiaus paruošimas
Nuo paviršių pašalinkite nešvarumus, dulkes, samanas ir kerpes. Naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, stenkitės nepažeisti paviršiaus ir jo struktūros. Stogus, jeigu reikia, valykite valikliu ClimateCooler Cleaner pagal instrukcijas.
Dengiant paviršius, kurių sudėtyje yra asbesto, galioja valstybinės sveikatos ir saugumo nuostatos.

Prieš pradėdami darbus, patikrinkite stogo būklę.
Gaminio sudėtyje yra plėvelę apsaugančių medžiagų, todėl pirmaisiais metais po dažymo, nuo stogo nubėgusio lietaus vandens nerekomenduojama naudoti augalų laistymui ar plovimo tikslais.
Gruntavimas
Naudokite gruntą ClimateCooler Flex Primer.
Viršutinio sluoksnio danga
Prieš naudojimą dangą gerai išmaišykite.
Paviršių padenkite 1-2 viršutinės dangos ClimateCooler Flex Topcoat sluoksniais, bendras šlapios plėvelės storis - 170-180 µm.
Įrankių valymas
Įrankius valykite vandeniu. Šiek tiek sukietėję įrankiai gali būti valomi Pensselipesu įrankių valikliu.
Paviršiaus priežiūra
Atsargiai elkitės su neseniai dažytu paviršiumi. Paviršius galutinį kietumą ir patvarumą pasiekia apytiksliai per 4 savaites.
Ne anksčiau kaip po 1 mėnesio paviršius gali būti valomas su valikliu ClimateCooler Cleaner (maišymo santykis: 1 dalis valiklio į 50 dalių vandens).
Remontinis dažymas
Paviršiai padengti danga ClimateCooler Flex Topcoat turi būti perdengiami tos pačios sistemos dangomis.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
(cat A/i) 140g/l (2010)
Didžiausias LOJ kiekis ClimateCooler Flex Topcoat sudėtyje yra 140 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra reakcijos masė: 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Saugos duomenų lapus gali pateikti UAB Tikkurila.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad gaminys nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojama.
-