UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
11.01.2016
 

ClimateCooler Flex Primer - vandeninis gruntas

Apibūdinimas
Vandeninis elastingas šilumą atspindintis modifikuotas akrilatu gruntas.
Savybės

Atspindi iki 80 proc. infraraudonųjų spindulių, priklausomai nuo spalvos. Geriausias saulės spindulių atspindėjimo rezultatas pasiekiamas kartu naudojant dangą ClimateCooler Flex Topcoat.

Paskirtis
Bitumo ir fibrocementinių lakštų stogų gruntavimui. Prieš dengiant dangomis ClimateCooler Flex Topcoat arba ClimateCooler Catalyst. PASTABA! Tinka plokštiesiems stogams, jei ant jų nesikaupia vanduo.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai stogams Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
6
m2/l
Spalva
Balta.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga
4-6  m2/l.
Pakuočių dydžiai
20 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas, volelis ar purkštuvas (beoris). Aukšto slėgio purškimo antgalis 0,019" – 0,021" (nominalus kampas 40°-50°).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Atsparus lietui ir rasai, praėjus 1 valandai po dengimo. Viršutinė danga gali būti dengiama po 1-3 valandų. Paviršius džius lėčiau, jeigu santykinis oro drėgnis yra didesnis, o temperatūra mažesnė.
Sausasis likutis
Apie 46 proc.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Visi dengiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Oro temperatūra dengimo bei džiūvimo metu turi būti ne žemesnė +8 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %. Suplanuokite dengimo darbus taip, kad grunto ir dangos plėvelė išdžiūtų prieš iškrintant vakaro rasai. Nedenkite, jeigu prognozuojamas lietus.
Paviršiaus paruošimas
Nuo paviršių pašalinkite nešvarumus, dulkes, samanas ir kerpes. Naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, stenkitės nepažeisti paviršiaus ir jo struktūros. Stogus, jeigu reikia, valykite valikliu ClimateCooler Cleaner pagal instrukcijas.
Dengiant paviršius, kurių sudėtyje yra asbesto, galioja valstybinės sveikatos ir saugumo nuostatos.
Gruntavimas
Prieš naudojimą gruntą gerai išmaišykite.
Šlapios plėvelės sluoksnio storis turi būti 150–175 µm, denkite vienu sluoksniu. Gruntą galima skiesti vandeniu iki 5-10 %, atsižvelgiant į paviršiaus akytumą.

Prieš pradedant dirbti, patikrinkite stogo būklę.
Įrankių valymas
Įrankius valykite vandeniu. Šiek tiek sukietėję įrankiai gali būti valomi Pensselipesu įrankių valikliu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
(cat A/i) 140g/l (2010)
Didžiausias LOJ kiekis ClimateCooler Flex Primer sudėtyje yra 140 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra reakcijos masė: 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Saugos duomenų lapus gali pateikti Tikkurila Oyj.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojama.
-