UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
15.03.2018
 

Luja 40 - ypač patvarūs pusiau blizgūs sienų dažai

Apibūdinimas
Specialios paskirties akriliniai vidaus dažai, saugantys dažytą paviršių nuo pelėsio.
Savybės
Naudojama betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis dengtiems paviršiams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.
Paskirtis
Skirti vestibiulių, laiptinių, ligoninių koridorių, palatų ir kt. patalpų, kurioms reikia plovimui ir dilimui itin atsparių dažų, sienoms bei luboms ir kitiems stipriau nei įprasta mechaniškai veikiamiems paviršiams. Galima naudoti maisto pramonės įmonių patalpoms dažyti, kai nėra tiesioginio sąlyčio su maistu (Suomijos maisto įstatymas 23/2006).

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Pusiau blizgantys dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinama pagal spalvynus „Feel the Color“ ir „Symphony“.
Blizgumas
Pusiau blizgus
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga
Įgeriantys paviršiai – 7–9 m²/l, neįgeriantys paviršiai – 10–12 m²/l.
Pakuočių dydžiai
Bazė A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Bazė C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Liesti galima maždaug po 2 val., dengti kitą sluoksnį galima maždaug po 4 val.

Atsparumas šlapiajam šveitimui
1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.
Atsparumas plovimui
Labai geras. Galima plauti ligoninėse naudojamomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis.
Cheminis atsparumas
Atsparūs vaitspiritui ir kitiems tirpikliams.
Atsparumas karščiui
Atlaiko 85 C temperatūrą (ISO 4211-2, ISO 4211-3).
Sausasis likutis
40 proc.
Tankis
Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Dažų negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytose pakuotėse ir jei jie yra spalvinti. Spalvintus dažus reikia sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite gruntu „Luja Yleispohjamaali“ arba „Varma Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius. Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Grandikliu pašalinkite atšokusius ir trupančius senus dažus. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius bei duobutes užglaistykite ir paviršių išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, glaistytas vietas nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite gruntu „Luja Yleispohjamaali“ arba „Varma Primer“.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 5 tūrio proc.).
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Dažytą paviršių galima valyti ne anksčiau kaip po mėnesio neutraliu (pH 6–8) valikliu naudojant minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių galima valyti silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Dažais „Luja“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba panašiais vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/b. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 100 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 100 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių. Sudėtyje yra OIT. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra (C(M)IT/MIT (3:1)). Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
-