Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Puiki apsauga nuo korozijos, kai dangai keliami ypatingi reikalavimai

Antikorozinis gruntas „Rostex Super“ veiksmingai saugo metalinius paviršius nuo korozijos. Jis stipriai sukimba su paviršiumi ir greitai džiūsta.


KiiltäväMatta
Tirpikliniai dažaiĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
10
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Puikia sukimba su paviršiumi

Antikorozinis gruntas „Rostex Super“ itin stipriai sukimba su paviršiumi. Šis gruntas pasižymi pačiu geriausiu sukibimu ir didžiausiu patvarumu netgi esant atšiauriam klimatui. Jame nėra švino ir chromo pigmentų.

Greitai džiūsta

Optimaliomis sąlygomis antikorozinį gruntą „Rostex Super“ tirpikliniais dažais „Panssarimaali“ galima dengti jau po 2–4 val. Vandeniniais dažais „Panssari Akva“ galima dengti kitą dieną.

Dengiamas teptuku arba purkštuvu

Antikorozinį gruntą „Rostex Super“ denkite teptuku arba purkštuvu.Geriausiai tinka teptukas ilgais šereliais. Viršutiniam sluoksniui galima naudoti tiek vandeninius, tiek tirpiklinius metalo dažus.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
08.07.2016
 

Rostex Super - antikorozinis metalo gruntas

Apibūdinimas
Greitai džiūstantis antikorozinis metalo gruntas be švino ir švino chromato pigmentų.
Savybės

Tinka stipriau nei įprasta veikiamiems plieniniams, cinkuotiems ir pašiurkštintiems aliumininiams paviršiams, taip pat kai paprasto alkidinio grunto sukibimas su paviršiumi yra nepakankamas arba jo džiūvimo trukmė yra per ilga.

Taip pat tinka variniams, žalvariniams bei nerūdijančio plieno paviršiams ir Pural, poliesteriu, akrilu ir PVC (jei susidėvėjo) dengtai plieninei dangai.

Galima naudoti kaip alkidinių (Miranol, Unica, Panssarimaali) ir vandeninių (pvz., Panssari Akva) dažų gruntą.

Paskirtis
Rekomenduojama metalinei stogo dangai, latakams, lietvamzdžiams, priešgaisriniams laiptams, turėklams, vėliavų stiebams, skalbinių džiovyklėms, laivams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Matiniai dažai Tirpikliniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
10
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Spalva
Šviesiai pilka, geležies oksido raudona, žalia, juoda
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga

Apie 10 m2/l (kai sausos dangos storis 40 µm)

Pakuočių dydžiai
1 l, 3 l, 10 l
Skiediklis
1120
Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Sausos dangos storis 50 µm

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Nelimpa dulkės po

1 val.

15 min.

10 min.

Galima dengti alkidiniais dažais ne anksčiau kaip po

5 val.

1,5 val.

1 val.

Galima dengti vandeniniais dažais ne anksčiau kaip po

2 d.

1 d.

1 d.

Galiam dengti vėliausiai po

7 d.

4 d.

4 d.


Cheminis atsparumas
Atsparus vaitspiritui ir denatūruotam spiritui, neatsparus stipriems tirpikliams, pvz., skiedikliui.
Atsparumas aliejams ir riebalams
Geras
Atsparumas nusidėvėjimui
Geras
Sausasis likutis
45 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l, ISO 2811
Gaminio kodas
006_7554

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus bei sausas ir šiltesnis už aplinkos orą. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Dengiant tokiomis sąlygomis danga džiūsta žymiai lėčiau, todėl pailgėja dengimo trukmė. Dengiamo paviršiaus temperatūra neturi viršyti +40 ºC, kitaip skiediklis išgaruos pernelyg greitai ir danga gali būti porėta, pūslėta ir silpniau prilipti. Suplanuokite dengimą taip, kad galėtumėte jį užbaigti per 4 dienas. Sumažėjus aplinkos temperatūrai ir (arba) padidėjus drėgniui kitą sluoksnį galima dengti po ilgesnio laikotarpio (žr. lentelę).
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Nušlifuokite iki St2 pašalindami rūdis, taip pat pašalinkite baltąsias rūdis. Plovikliu Panssaripesu ir šepečiu pašalinkite vandenyje tirpias nuo baltųjų rūdžių saugančias medžiagas, nešvarumus, vandenyje tirpias druskas, tepalus ir riebalus pagal instrukciją. Kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Glotnų aliumininį paviršių pašiurkštinkite. Naują cinkuotą metalinę stogo dangą dažykite ne anksčiau kaip kitais metais po stogo uždengimo. Gruntas geriausiai limpa prie jau išblukusio ir mechaniniu arba cheminiu būdu pašiurkštinto cinkuoto paviršiaus.

Anksčiau dažytas paviršius. Nušlifuokite iki St2 pašalindami rūdis, atšokusią seną dangą nuskuskite arba nušveiskite plieniniu šepečiu. Glotniai nušlifuokite likusios tvirtos dažų dangos kraštus. Nuplaukite plovikliu Panssaripesu pagal instrukciją. Kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Dengimas
Prieš naudodami gruntą gerai išmaišykite. Rekomenduojamas sausos dangos storis (vieno sluoksnio) – 40–60 µm. Naudojant beorį purkštuvą antgalio skersmuo 0,011–0,015" arba 0,28–0,38 mm; jei reikia, gruntas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 15 tūrio proc.).
Viršutinio sluoksnio danga
Vandeniniai dažai, pvz., Panssari Akva, arba tirpikliniai dažai, pvz., Panssarimaali.
Įrankių valymas
Valykite skiedikliu 1120 arba įrankių valikliu Pensselipesu.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis gruntas visiškai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą po 4 savaičių, todėl šiuo laikotarpiu juo dengtą paviršių valyti reikia atsargiai. Greitai galima valyti minkštu šepečiu arba drėgna šluoste. Ne anksčiau kaip po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu Talon Huoltopesu, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/i. Didžiausias LOJ kiekis grunte – 500 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra m-ksileno, o-ksileno, p-ksileno ir etilbenzeno mišinys. Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra etilmetilketoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik profesionaliai.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!