Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Valtti Color

Skaidri lauko medienos dažyvė

Skaidri tirpiklinė lauko medienos dažyvė, pagaminta aliejaus pagrindu. Saugo medieną nuo drėgmės, UV spindulių ir kito atmosferos poveikio.


Dažai sienoms laukeTirpikliniai dažaiĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l

Išskirtinė apsauga

Ši medienos apsaugos ir apdailos priemonė yra spalvinama. Ji giliai įsigeria į medieną ir nesudaro storos plėvelės po pirmo dažymo.

Įvairiems mediniams paviršiams

Dažyvė tinka nedažytai ar anksčiau medienos dažyve dažytai lauko medienai, taip pat impregnuotai ir termiškai apdorotai medienai. Galima dažyti rąstinę, obliuotą ir pjautinę medieną.

Spalvos

Dažyvė spalvinama pagal skaidrių spalvų spalvyną "Tikkurila Valtti".


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
07.04.2017
 

Valtti Color - tirpiklinė lauko medienos dažyvė

Apibūdinimas
Skaidri tirpiklinė lauko medienos dažyvė, pagaminta aliejaus pagrindu.
Savybės
Įsigeria į medieną ir nesudaro storos plėvelės po pirmo dažymo. Saugo medieną nuo drėgmės, UV spindulių ir kito atmosferos poveikio.
Paskirtis
Rąstams, obliuotai ir pjautinei medienai. Impregnuotai ir termiškai apdorotai medienai. Nedažytai ar anksčiau medienos dažyve dažytai lauko medienai. Nenaudoti šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Tirpikliniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
EC
Spalva
Spalvinamas pagal skaidrių spalvų spalvyną Tikkurila Valtti. Standartinė spalva: tamsiai ruda.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga

8-12 m²/l  - rąstams ir obliuotai medienai, 4-8 m²/l pjautinei medienai. Išeiga priklauso nuo paviršiaus tekstūros, porėtumo ir drėgmės kiekio ant paviršiaus.

Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Skiediklis
Vaitspiritas 1050
Įrankiai

Teptukas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po 4-8 val. Galima perdažyti po 24 val.
Sausasis likutis
Apie 17 proc.
Tankis
Apie 0.9 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Atsparus šalčiui. Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Paviršiaus, aplinkos ir dažyvės temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Neapdoroti paviršiai
Nuvalykite dulkes ir purvą. Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas. Gruntuokite paviršius su Tikkurila Valtti Primer kiek įmanoma ankstesnėje statybų stadijoje. Apsaugokite augalus nuo galimo gaminio purslų patekimo ant jų.

Anksčiu su skaidriomis dažyvėmis apdoroti paviršiai
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas, papilkėjusias medienos vietas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas. Pašalinkite ar pašiauškite šlifuojant nuo ankstesnio apdorojimo išlikusią plėvelę. Apsaugokite augalus nuo galimo gaminio purslų patekimo ant jų.
Dengimas
Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos dažyvės, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Tepkite tolydžiais potėpiais, kad sluoksnis būtų vienodas. Kruopščiai prisotinkite medinių paviršių galus. Denkite 2 sluoksniais. Obliuotą ir rąstinę medieną denkite plonais sluoksniais. Visada naudokite spalvintą dažyvę naujų paviršių dažymui. Patikrinkite apdorotos medienos būklę ir, kai reikia, atlikite remontinį dažymą. Remontinio dažymo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio, vietos ir pan. Prieš dengimą patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę.
Įrankių valymas
Įrankius valykite su vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja po mėnesio, todėl iki tol su paviršiumi reikia elgtis atsargiai. Jei reikia, iškart po apdorojimo švelniu šepečiu ar šluoste nuvalykite paviršių. Anksčiausiai po mėnesio nešvarų paviršių galite valyti su valymo priemone Tikkurila Huoltopesu (1 dalis priemonės, 10 dalių vandens). Dideles dėmes ir labai nešvarius paviršius valykite stipresniu mišiniu (1 dalis priemonės, 1 dalis vandens). Po plovimo leiskite paviršiui išdžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/f. Leistinas LOJ kiekis– 700 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažyvėje – iki 700 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Pavojinga. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę reakciją. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančios medžiagos – etilmetilketoksimo.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Savaiminio užsidegimo rizika! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusio aliejaus jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III
sre050613 / ssa110308 / mli171106 / akk070417 / lko191106 / 290 0070

Spalvos

Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“

Valtti pusiau skaidrių priemonių medienai katalogą sudaro 40 atspalvių. Tai natūralioje aplinkoje puikiai derantys atspalviai, neuždažantys medienos rašto.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!