Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Pusiau skaidri lauko medienos dažyvė su vašku

Lauko medienos apsaugos ir apdailos priemonė. Patrauklios spalvos – galima rinktis net iš 10 paruoštų spalvų.


KiiltäväMatta
Dažai sienoms laukeĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
12
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
20
m2/l

Saugo ir puošia

Dažyvė giliai įsigeria į medieną, impregnuoja ją, išryškina medienos grožį ir apsaugo nuo ultravioletinių spindulių bei atmosferos poveikio. Vaško priedai apsaugo medieną nuo neigiamo drėgmės poveikio, sudarydami lygų ir malonų lietimui paviršių.


Lengva naudoti

Dažyvę lengva naudoti, ji tinka įvairiems lauko medienos paviršiams. Galite dengti lauko medines sienas, langus, duris, tvoras, baliustradas.Paruoštos spalvos

Antracitas

Kedras

Palisanderis

Raudonmedis

Tikmedis

Riešutmedis

Kalvadosas

Ąžuolas

Pušis

Pilka

PASTABA!

Atspalviai kompiuterio ekrane  atvaizduojami tiek tiksliai, kiek tai gali Jūsų technikos parametrai. Išsirinktas spalvas rekomenduojame pasitikrinti specializuotose mūsų partnerių parduotuvėse.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
23.02.2017
 

Valtti Expert - tirpiklinė lauko medienos dažyvė su vašku

Apibūdinimas
Matinė pusiau skaidri apsauginė vaško turinti lauko medienos dažyvė. Giliai įsigeria į medieną, impregnuoja ją, išryškina jos grožį ir saugo nuo UV spindulių bei atmosferos poveikio. Sudėtyje esantis vaškas saugo medieną nuo neigiamo drėgmės poveikio ir daro paviršių lygų bei malonų liesti. Galimos įvairios patrauklios spalvos.
Savybės

Ypač atspari atmosferos ir UV spindulių poveikiui. Sudėtyje esantis vaškas didina medienos atsparumą. Specialūs pigmentai užtikrina ilgai išliekančias nuostabias spalvas, išryškinančias natūralų medienos grožį. Labai atspari drėgmei (labai geros hidrofobinės savybės). Puikiai įsigeria į medieną.

Paskirtis
Naudojama lauke esantiems mediniam paviršiams: sienoms, langams, durims, tvoroms, baliustradoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Matiniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
12
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
20
m2/l
Spalva
Yra 10 paruoštų spalvų. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, natūralios paviršiaus spalvos, paviršiaus paruošimo ir dengimo būdo.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga

Lygi mediena (dengiant vieną sluoksnį; priklauso nuo medienos rūšies ir drėgmės)

Iki 20 m²/l

Nedažyta mediena

150–180 g/m2

Anksčiau dažyta mediena

90–120 g/m2

Pakuočių dydžiai
0,75 l, 2,5 l, 5 l.
Įrankiai

Teptukas, kempinė arba nardinamojo dengimo įranga.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po 1 val., galima dengti kitą sluoksnį po 12 val.
Sausasis likutis
Apie 18 proc., priklausomai nuo spalvos.
Tankis
0,86 g/cm3, priklausomai nuo spalvos.
Sandėliavimas
Transportuoti ir sandėliuoti sandarioje pakuotėje, saugančioje nuo atmosferos poveikio, ne mažesnėje kaip +5 °C ir ne didesnėje kaip +25 °C temperatūroje. Gaminys pagal ADR ir RID priskiriamas prie pavojingų krovinių, todėl turi būti transportuojamas pagal ADR ir RID reikalavimus (3 klasė, III pakavimo grupė, JT Nr. 1263). Laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 5 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Visus stačius kampus nušlifuokite šlifavimo popieriumi. Kruopščiai nuvalykite žievę, purvą, riebalus, tepalus, pelėsį, sakus, grybelį, kenkėjus ir kitus nešvarumus, mažinančius dažyvės sukibimą su paviršiumi. Taip pat pašalinkite kalkių, cemento ar skiedinio likučius, nes jiem likus paviršius bus dėmėtas, taip pat gali sumažėti dangos patvarumas. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus. Smulkius nelygumus ir plyšius užglaistykite šiek tiek šviesesnės spalvos nei pasirinkta dažyvės spalva medienos glaistu. Paviršiui plauti ir pelėsiui šalinti naudokite ploviklį „Homeenpoisto“. Anksčiau dažytą, beicuotą ar glaistytą paviršių pašlifuokite ir išlyginkite, kad dažyvė geriau įsigertų į medieną. Jei reikia, pašalinkite visą dangą. Dažant seną paviršių rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą. Paviršiui papildomai apsaugoti padenkite jį gruntu „Tikkurila Valtti Primer“. Apsaugokite šalia esančius augalus, kad gaminio ant jų neužtikštų.
Dengimas
Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Denkite 2 sluoksnius teptuku, kempine ar panardinant. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies ir dažyvės sluoksnių skaičiaus.
Įrankių valymas
Baigę dažyti nedelsdami kruopščiai pašalinkite dažyvės likučius ir nuvalykite valikliu „Pensselipesu“ arba vaitspiritu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Subkategorija A/f. Leistinas LOJ kiekis – 700 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažyvėje – iki 700 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Įspėjimas! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių. Taip pat yra terpentino, etilmetilketoksimo, kobalto bis (2-etilheksanoato), 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Pavojinga. Degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių. Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!