UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
29.09.2015
 

Valtti Plus Base - lauko medienos antiseptikas

Apibūdinimas
Vandeninis skaidrus šviesiai mėlyno atspalvio lauko medienos antiseptikas, skirtas eiliniam ir profesionaliam naudojimui. Šis PT8 medienos antiseptikas patvirtintas pagal biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo reglamentą ES nr. 528/2012, autorizacijos Lietuvoje nr. BSV.10-2130 (16.5.7.10.14)-(A-8VAP371873-17-69).
Savybės

Giliai įsigeria į medieną, stabdo drėgmės prasiskverbimą, pelėsio augimą, puvimo ir grybelių plitimą.

Paskirtis
Skirta medinių konstrukcijų gruntavimui ir apsaugai prieš tolimesnį apdorojimą dažyvėmis ar dažais (netinka jei bus naudojami medienos aliejai ir raudonžemio dažai). Naudojamas mediniams paviršiams esantiems virš žemės. Netinka mediniams paviršiams, kurie turi tiesioginį kontaktą su dirvožemiu ar vandeniu. Tinka pjautinei ir obliuotai medienai, rąstams, termiškai apdorotai ir impregnuotai lauko medienai. Netinka vidaus darbams. Netinka paviršiams, kurie turi tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar gyvūnų maistu. Naudokite gaminį tik kaip medienos antiseptiką, kaip nurodyta gaminio duomenų lape ir etiketėje. Paviršių rekomenduojama padengti baigiamuoju sluoksniu kuo greičiau, nes bespalvis antiseptikas neapsaugo medienos nuo neigiamo saulės spindulių poveikio.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
6
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Spalva
Bespalvis (šviesiai mėlyno atspalvio).
Teorinė išeiga

8-12 m²/l obliuotai medienai;

6-8 m²/l pjautinei medienai.

Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Maišymo santykis
Neskiesti.
Įrankiai
Teptukas arba purkštuvas. Gruntuokite plonu sluoksniu, kad gaminys lengvai įsigertų į medieną. Antiseptiku padengtas paviršius greitai džiūsta. Tepkite tolydžiais potėpiais ir greitai.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po apytiksliai 0,5 val. Galima dengti kitą sluoksnį po 24 val.
Sausasis likutis
Apie 4 proc.
Tankis
Apie 1,0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, saugioje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti. Nesandėliuoti kartu su maisto produktais ar gyvūnų maistu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nenaudokite gaminio lietaus metu arba jei per artimiausias 24 val. prognozuojamas lietus.
Paviršiaus paruošimas
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas. Apsaugokite kitus paviršius ir augalų nuo Tikkurila Valtti Plus Base purslų. Prieš naudojant uždenkite visas vandens talpyklas.
Gruntavimas
Denkite medinius paviršius su Tikkurila Valtti Plus base kiek įmanoma ankstesnėje statybų stadijoje. Denkite teptuku arba purkštuvu. Prieš naudojimą išmaišykite. Laikykite gaminį gerai vėdinamoje vietoje. Kruopščiai prisotinkite medinių paviršių galus.

Galutinį sluoksnį denkite, kiek įmanoma anksčiau, tačiau ne anksčiau nei 24 val. po gruntavimo. Jei dažymo darbai vėluoja, pakartokite gruntavimą. Apdorota mediena, veikiama atmosferos, turi būti dengiama, atsižvelgiant į rekomendacijas. Galutinai apdorotas paviršius turi būti laikomas geromis sąlygomis. Galutiniam sluoksniui nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra triazolo fungicidų. Naudojant gaminį lauke, apsaugokite žemę ir augalus nuo galimo produkto purslų patekimo ant jų. Nenaudokite gaminio prie tiltų virš vandens, kur yra rizika, jog gaminys gali išsilieti į vandenį.

Dengimo ir džiūvimo metu saugokite paviršių nuo dirvožemio ir vandens patekimo ant jo. Šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma po stogu ar ant nepralaidaus kieto paviršiaus. Lašantis gaminio likutis turi būti panaudojamas pakartotinai arba tinkamai pašalinamas. Netinkamai apsirengę asmenys ir gyvūnai turi vengti šia priemone dengtų teritorijų artimiausias 48 val. arba kol paviršius išdžius. Nenaudokite gaminio šalia maisto indų, stalo įrankių ar paviršių, kur yra laikomas maistas. Dėvėkite apsaugines pirštines, kai laikote gaminį ar gaminiu apdorotą medieną. Venkite per daug gaminiu išteptų drabužių. Saugiai naudokite medienos antiseptiką. Visada prieš naudojant perskaitykite etiketę ir gaminio duomenų lapą.
Įrankių valymas
Naudokite įrankių valiklį Tikkurila Pensselipesu arba plaukite vandeniu ir muilu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 3-jodo-2-propinil butilkarbamato (0,3 proc. w/w) ir propikonazolo (0,9 proc. w/w). Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neįkvėpti garų/aeorozolių. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 3-jodo-2-propinil butilkarbamato ir propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. 3-jodo-2-propinil butilkarbamato yra karbamato junginys, kuris turi silpną anticholinesterase poveikį. NENAUDOKITE gaminio, jei turite medicinines rekomendacijas nedirbti su anticholinesterase poveikį turinčiais junginiais. Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai plauti vandeniu ir muilu. Pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinti vėmimo, nebent taip nurodo medicinos specialistas. Pradėjus vemti, galvą laikyti žemai, kad skrandžio turinys nepasiektų kvėpavimo takų sistemos. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus: išveskite įkvėpusį asmenį į gryną orą. Laikykite asmenį šiltai ir patogiai. Apmokytas specialistas turi atlikti dirbtinį kvėpavimą, jei produktą įkvėpusio asmens kvėpavimas nereguliarus ar komplikuotas. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jeigu simptomai sunkūs ir ilgalaikiai. Jeigu asmuo praranda sąmonę paguldykite į patogią poziciją ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
PAPILDOMA INFORMACIJA

i plus base


sre071215 / hsa29092015 / kmm111215 / akk080116 / 005_3535