UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
25.01.2016
 

Valtti Primer - lauko medienos gruntas

Apibūdinimas
Bespalvis aliejinis lauko medienos gruntas.
Savybės

Giliai įsigeria į medieną. Stabdo drėgmės prasiskverbimą ir pelėsį.

Paskirtis
Skirta medinių konstrukcijų gruntavimui ir apsaugai prieš tolimesnį apdorojimą dažyvėmis ar dažais (netinka jei bus naudojami medienos aliejai ir raudonžemio dažai). Tinka pjautinei ir obliuotai medienai, staliaus gaminiams, rąstams, impregnuotai ir terminiu būdu apdorotai medienai statinių išorėje. Gruntuotą paviršių rekomenduojama padengti baigiamuoju sluoksniu kuo greičiau, nes bespalvis gruntas neapsaugo medienos nuo neigiamo saulės spindulių poveikio.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Spalva
Bespalvis.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga
4-5 m²/l - pjautinei medienai; 8-10 m²/l - obliuotai medienai.
Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Įrankiai
Teptukas, purkštuvas arba panardinant.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po apytiksliai 0,5 val. Galima dengti kitą sluoksnį po 24 val.
Sausasis likutis
Apie 15 proc.
Tankis
Apie 0.8 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Atsparus šalčiui. Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas. Apsaugokite kitus paviršius ir augalų nuo Tikkurila Valtti Primer purslų.
Gruntavimas
Gruntuokite medinius paviršius su Tikkurila Valtti Primer kiek įmanoma ankstesnėje statybų stadijoje. Denkite teptuku, purkštuvu ar panardinimo būdu. Kruopščiai prisotinkite medinių paviršių galus.

Galutinį sluoksnį denkite, kiek įmanoma anksčiau. Jei dažymo darbai vėluoja, pakartokite gruntavimą.

Purškiant apsaugokite kitus paviršius ir augalus nuo Tikkurila Valtti Primer purslų.
Skiedimas
Neskieskite.
Įrankių valymas
Įrankius valykite su vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu..

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS08
GHS08
GHS09
GHS09
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Pavojinga. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PRARIJUS: NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Šiame gaminyje yra biocidų, saugančių sausą plėvelę. Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izothiazol-3-ono, 3-jod-2-propinilbutilkarbamato.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Savaiminio užsidegimo rizika! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusio gaminio jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
ADR 3 III.
sre210116 / kmm210116 / lko191106 / / 0050500