Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Vinha

Pusiau matiniai medinių fasadų dažai

Vandeninių dažų "Vinha" rišiklis – alkidu sustiprintas akrilatas. Tinka naujiems ar anksčiau dažytiems lauko medienos paviršiams: sienoms, dailylentėms, langų apvadams ir kt. 


KiiltäväMatta
Dažai sienoms laukeVandeniniai dažaiĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Neįveiks joks oras

"Vinha" dažai sukurti taip, kad jais apdorotas medienos paviršius būtų atsparus bet kokiu oru. Paviršius išlieka tvirtas visais metų laikais. Dažai sudaro vandeniui nelaidžią apsauginę plėvelę.

Išryškina medienos reljefą

Pusiau matiniai dažai "Vinha" išryškina medienos reljefą, tad paviršius atrodo natūraliau.


Įvairiems paviršiams

Dažai „Vinha“ tinka kitais lauko dažais arba dažyvėmis dengtiems, neobliuotiems, obliuotiems ir giluminiu būdu impregnuotiems mediniams paviršiams.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
26.04.2018
 

Vinha - medinių fasadų dažai, išryškinantys medienos reljefą

Apibūdinimas
Vandeniniai pusiau matiniai apsauginiai medinių fasadų dažai.
Savybės
Tinka neapdorotiems, dažais „Vinha“, kitais lauko dažais arba dažyvėmis dengtiems, neobliuotiems, obliuotiems ir giluminiu būdu impregnuotiems mediniams paviršiams. Taip pat tinka pramoniniu būdu apdorotiems mediniams paviršiams. Netinka grindims. Išryškina medienos reljefą. Rišiklis – alkidu sustiprintas akrilatas. Sudaro vandeniui nelaidžią apsauginę plėvelę.
Paskirtis
Rekomenduojama mediniams lauke esantiems paviršiams: sienoms, dailylentėms, langų apvadams ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Bazė
VVA ir VC
Spalva
Spalvinama pagal spalvyną „Vinha“. Taip pat galima spalvinti pagal „Tikkurila“ medinių fasadų ir lauko dažų spalvynus.
Blizgumas
Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Neobliuoti mediniai paviršiai – 4–6 m2/l, obliuoti mediniai paviršiai – 8–10 m2/l.

Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 11,7 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Purkštuvas arba teptukas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti maždaug po 1 val., kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 2 val.

Esant vėsiam ir drėgnam orui dažai džiūsta ilgiau.

Ypatinga savybė
Spalvų atsparumas šviesai.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.
Sausasis likutis
30–37 proc.
Tankis
1,1–1,2 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nuo neapdoroto paviršiaus pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“. Plieniniu šepečiu pašalinkite atšokusią seną dangą. Pelėsiu ir mėlynomis dėmėmis padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite metalo gruntu „Rostex Super“ arba „Rostex Super Akva“.
Gruntavimas
Visą naują neapdorotą paviršių kuo ankstesniame statybų etape ir iki grynos medienos nušveistas anksčiau apdoroto paviršiaus vietas padenkite antiseptiku „Valtti Plus Base“. Pastaba. Antiseptiku „Valtti Plus Base“ reikia padengti visą lauko medieną, kuri nebuvo apdorota arba vakuuminiu būdu impregnuota antiseptiku. Gausiai padenkite medienos galus.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 10 tūrio proc.).
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite teptuku arba purkštuvu. Naują neapdorotą paviršių denkite dviem sluoksniais, perdažydami denkite vieną arba du sluoksnius atsižvelgdami į dengiamo paviršiaus būklę ir spalvos netolygumą. Giluminiu būdu impregnuotus medinius paviršius dažydami šviesiomis spalvomis denkite du arba tris sluoksnius. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda.Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po 4 savaičių, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu ar drėgna šluoste. Po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“ (naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens). Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.
Remontinis dažymas
Dažais „Vinha“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba kitais akriliniais medienos fasadų dažais. Pakanka vieno tos pačios spalvos dažų sluoksnio.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Subkategorija A/e. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 130 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys C(M)IT/MIT (3:1)).
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 9 III.
-

Spalvos

Medienos dažų spalvynas „Vinha“

Vinha katalogą sudaro 30 natūralių spalvų, derančių prie kintančių metų laikų aplinkos.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!